Testringe – MULTODISCS YEASTS

Art.-Nr.: 95280 Testringe – MULTODISCS

Ringe mit acht Antibiotika für Empfindlichkeitstestungen Caspofungin CAS 5 µg Fluconazol FLU 25 µ Posoconazol POS 5 µg Voriconazol VO 1 µg Amphotericin AMB 20 µg Ketoconazol KCA 10 µg Flucytosin AFY 1 µg Nystatin NY 100 IU  
Typische Anwendung:
Antibiotika-Empfindlichkeitstestung
Einheit:
100 Ringe